obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
1.1. Provozovatelem internetového obchodu kašpinka (dále jen „internetový obchod“) umístěného na internetové adrese kaspinka.cz (dále jen „webová stránka“) je fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění (dále jen „provozovatel“ nebo  prodávající“): Martina Kašpárková, Opálkova 3, 635 00 Brno (zde není kamenná provozovna!),  IČ: 75903237 , bankovní spojení: 2001453481/2010.
1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) a při využívání webové stránky provozovatele.
1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.6. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.
1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající  měnit či doplňovat.
Změna obchodních podmínek nabývá platnosti okamžikem zveřejnění na webových stránkách.
1.8. Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení
objednávky a dodání zboží.

2. Objednání zboží a služeb
2.1. Zboží a / nebo služby (dále též „zakázka“), nabízené prodávajícím na stránkách internetového obchodu, kupující objednává prostřednictvím vyplněného a odeslaného elektronického formuláře – elektronické objednávky (dále jen „objednávka“).
2.2. Veškeré nabídky prodeje zboží a veškeré nabídky poskytnutí služeb, umístěné na stránkách internetového obchodu, jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb.
2.3. Podmínkou platnosti objednávky a její akceptace prodávajícím je vyplnění veškerých nezbytných údajů a náležitostí předepsaných formulářem. Nebudou-li požadované údaje a náležitosti kupujícím doplněny, není prodávající povinen objednávku akceptovat.
2.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží a / nebo objednávku nabízených služeb nebo její část v případě, že kupující, který danou objednávku učinil, již dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) s prodávajícím. V těchto případech bude kupující ze strany prodávajícího o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailu.
2.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné.
2.6. Veškeré objednávky kupujícího podané prostřednictvím internetového obchodu jsou jejich odesláním prodávajícímu považovány za závazné.
Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď na e-mail kupujícího uvedený v objednávce, v níž potvrdí doručení objednávky. V případě objednání poskytovaných služeb obsahuje tato elektronická e-mailová odpověd též informace s podmínkami a navrženým postupem pro realizaci
nabízené služby prodávajícím.
2.7. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé je uzavřena momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2.8. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s kompletním zněním těchto obchodních podmínek a všech jejich součástí, platných pro internetový obchod v okamžiku provedení objednávky. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
2.9. Objednávku je možné stornovat dle níže uvedeného čl. 5.1. těchto obchodních podmínek.

3. Cena zboží a služeb, platební podmínky
3.1. Provozovatel není plátcem DPH.
3.2. Pro zákazníka jsou závazné ceny objednaného zboží v okamžiku odeslání objednávky. Případná změna ceny zboží nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky způsobem uvedeným v čl. 3.7. těchto obchodních podmínek.
3.3. Ceny nabízených služeb (výroba na zakázku) jsou na webových stránkách internetového obchodu uvedeny orientačně. Přesnou kalkulaci cen prodávající může zákazníkovi sdělit až na základě podrobného seznámení se s rozsahem zakázky, tj. na základě přesné a jasné specifikace poptávaných služeb zákazníkem (na základě zjištění rozsahu a náročnosti zhotovení).
Konečnou výši cen zakázek zašle prodávající na zákazníkův e-mail. Pro zákazníka jsou tyto konečné ceny závazné v okamžiku jejich písemného odsouhlasení prostřednictvím odeslaného e-mailu prodávajícímu.
3.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním nabízeného zboží a služeb. Na tyto náklady je kupující upozorněn před odesláním objednávky zboží a / nebo služeb.
V případě objednání služeb mohou být tyto náklady pozměněny v důsledku dodatečné specifikace požadovaných služeb zákazníkem, a to jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím e-mailové komunikace mezi nimi.
3.5. Způsob úhrady vybírá kupující v rámci své objednávky. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
1) Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
2) Dobírkou                                                                                                                                                                                3)Kartou přes platební terminál při osobním odběru

3.6. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy společně s uvedením variabilního symbolu platby do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující variabilní symbol neuvede,
prodávající neodpovídá za prodlení způsobené obtížnou dohledatelností provedené platby.
3.7. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.8. Cenu nabízených služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb uhradí kupující prodávajícímu dle pokynů a platebních podmínek uvedených prodávajícím v e-mailu odeslaném zákazníkovi, a to do sedmi (7) dnů od odeslání souhlasného e-mailu dle čl. 4.3. těchto obchodních podmínek, pokud nebude dohodnuto jinak.
3.9. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zálohu ve výši 50% z celkové ceny nabízených služeb před započetím práce na zakázce nebo platbu předem. Příslušná částka musí být na účet zhotovitele připsána v termínu uvedeném na zálohové faktuře nebo faktuře. V případě, že platba nebude na účet zhotovitele připsána řádně a včas, není zhotovitel povinen požadovanou službu realizovat. Rozdíl mezi již uhrazenou částkou a celkovou cenou zakázky
kupující uhradí po odsouhlasení návrhu náhledu zhotovené zakázky, popř. po předání vyhotovené zakázky.
4. Odstoupení od kupní smlouvy
4.1. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od doručení zboží.
Písemnou žádost o odstoupení od smlouvy je třeba odeslat včas na emailovou adresu prodávajícího.

K odstoupení od smlouvy můžete použít následující formulář (zkopírovat text, vyplnit a odeslat emailem):

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. 


Adresát
Martina Kašpárková, Dobrovského 5, 61200 Brno

Internetový obchod:             kaspinka.cz

Společnost:                                 Martina Kašpárková

Se sídlem:                                    Opálkova 3, 63500 Brno

IČ/DIČ:                                          75903237

E-mailová adresa:                     info@kaspinka.cz

 


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ......./o poskytnutí těchto služeb ......... :

Datum objednání ............/datum obdržení ..............
Číslo objednávky:.................
Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:............................


Prodávající po převzetí zboží zpět uhradí kupujícímu kupní cenu zboží za podmínky, že vrácené zboží je vráceno nepoškozené, úplné, bez známek opotřebení a vnějších zásahů a ve lhůtě stanovené zákonem.
Nedodržením těchto podmínek právo na odstoupení od smlouvy zaniká.
4.2. V případě objednání služeb může kupující zažádat o bezplatné stornování závazné objednávky, dojde-li k písemnému zrušení dříve, než je objednávka závazně potvrzena ze strany prodávajícího. Závazná objednávka bude stornována pouze po odsouhlasení prodávajícím.
4.3. Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit až do okamžiku zhotovení zakázky. Písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy je třeba odeslat včas na emailovou adresu prodávajícího. Zakázka bude stornována pouze po odsouhlasení prodávajícím. Pokud již byla zakázka zaplacena zálohovou fakturou, budou kupujícímu po provedení storna peníze převedeny zpět na účet nebo odeslány poštovní poukázkou na jím uvedenou adresu, a to v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od
potvrzení storna ze strany prodávajícího).
4.4. Odstoupení zákazníka od smlouvy u práce na zakázku může být provedeno výhradně písemnou formou a to se souhlasem kupujícího i prodávajícího.
4.5. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy je-li zřejmé, že zakázka nebude ve smluveném termínu hotova nebo nebude provedena řádně, a jestliže prodávající neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené době.
4.6. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění kupní smlouvy prodávajícím nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
4.7. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že požadovaná platba za prodej zboží a / nebo služeb nebude na účet prodávajícího připsána řádně a včas.
4.8. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupujícím předané podklady pro vyhotovení zakázky nejsou vhodné, případně jejich obsah není v souladu s platnými právními předpisy.
4.9. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující nereaguje déle než 7 dní na e-mail odeslaný prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího (pokud se strany nedohodnou jinak).

5. Dodání zboží a poskytnutí služeb
5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
5.2. Kupující je oprávněn na základě platné objednávky (v případě volby způsobu úhrady platební bránou) nakupovat zboží formou jeho přímého nákupu z webových stránek internetového obchodu. Nákup objednaného zboží se považuje za uskutečněný zaplacením ceny a podpisem dokladu o přijetí zboží kupujícím.
5.3. Kupující je oprávněn na základě doručené objednávky prodávajícímu požadovat poskytnutí nabízené služby prodávajícím. Prodávající po obdržení této objednávky zašle potvrzení objednávky.
5.4. Konečný termín vyhotovení zakázky je závislý na rozsahu a náročnosti zhotovení. Předpokládaný termín dokončení je kupujícímu navrhnut v e-mailové komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. 
5.5. Pokud to druh objednané služby vyžaduje, je kupujícímu zaslán náhled návrhu zhotovené zakázky ke schválení.
5.6. Zakázkově vyrobené zboží a služby lze zasílat na dobírku pouze se souhlasem prodávajícího.
5.9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží a / nebo vyhotovené zakázky doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a nebo vyhotovených zakázek, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.10. Při převzetí zboží a / nebo vyhotovených zakázek od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží a / nebo vyhotovených zakázek mohou být upraveny v dodacích podmínkách prodávajícího.


6. Záruka a reklamace
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
6.2. Na dodané zboží prodávající poskytuje záruku v zákonné délce 24 měsíců.
6.3. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží a / nebo na zhotovené zakázce v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, má v záruční době právo na reklamaci zboží a / nebo zakázky.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží a / nebo zakázky.
6.4. Potřebuje-li zákazník uplatnit reklamaci, odešle písemný požadavek na e-mailovou adresu prodávajícího.
6.5. Případnou reklamaci prodávající posoudí. Budou-li námitky shledány důvodnými, provede prodávající opravu, a to v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení požadavku prodávajícímu.
6.6 Není-li možné provést opravu, případně výměnu zboží, má kupující právo na odstoupení od smlouvy. Smlouvu je možné vypovědět pouze písemnou formou nebo na e-mailovou adresu prodávajícího.
6.7 Kupující je povinen doručit v případě odstoupení od smlouvy zboží na adresu prodávajícího a to nejpozději ke 14. dni po skončení záruční doby.
6.8 Prodávající je po odstoupení kupujícího od smlouvy povinen vrátit kupní cenu kupujícímu do 14 dnů způsobem, jakým byla platba přijata, není-li dohodnuto jinak.
6.9 V případě mechanického poškození, běžného opotřebení užíváním, poškození neodborným zacházením a dalšími způsoby, které nejsou předmětem reklamace, má prodávající právo odečíst poměrnou část hodnoty zboží odpovídající poškození, maximálně však kupní cenu zboží v den pořízení.
6.10 Reklamaci je možné řešit snížením kupní ceny, dohoda o snížení kupní ceny je možná písemnou formou se souhlasem kupujícího i prodávajícího.


7. Další práva a povinnosti
7.1. Veškeré textové, grafické a další obsahy uveřejněné na webové stránce internetového obchodu jsou, není-li stanoveno jinak, předmětem duševního vlastnictví provozovatele. Veškerá práva jsou vyhrazena.
7.2. Provozovatel je vlastníkem autorských práv ke zveřejněným záznamům, není-li stanoveno jinak. Veškeré jejich kopírování a šíření je, bez předcházejícího povolení provozovatele webových stránek, zakázáno. Zákazník (uživatel nebonávštěvník webových stránek) tak odpovídá za případnou škodu, která by provozovateli vznikla              v důsledku porušení jeho autorských či jiných
osobnostních práv.
7.3. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahůtřetích osob do webové stránky internetového obchodu nebo v důsledku užití webové stránky internetového obchodu v rozporu s jejich určením.
7.4. Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu poskytovanou prostřednictvím webových stránek. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webových stránek nebo některé jeho aplikace.
8. Závěrečná ustanovení
8.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
8.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
8.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
8.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

 I.Základní ustanovení

1.       Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martina Kašpárková, IČ:75903237 se sídlem Opálkova 3, 635 00 Brno (dále jen: „správce“).

2.      Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Dobrovského 5, 612 00 Brno

email: info@kaspinka.cz

3.      Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.       Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.      Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.      Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.      Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

2.      Účelem zpracování osobních údajů je

·         vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,·         

IV. Doba uchovávání údajů

1.      Správce uchovává osobní údaje

·         po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).·        

2.      Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.      Příjemci osobních údajů jsou osoby a organizace

·         podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy - Česká pošta, Zásilkovna, Geis a jiné dopravní společnosti.
·2.       Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. Vaše práva

1.      Za podmínek stanovených v GDPR máte

·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.      Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.      Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.       Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla.

3.      Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.      Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.      S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.      Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.2.2019.